Regulamin

§1 Definicje

 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Usługi i zawiera Umowę zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Usług w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 4. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, umożliwiająca założenie Konta Klienta.
 5. Usługi – usługi on-line oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem Strony Internetowej, wskazane szczegółowo na Stronie Internetowej. Usługi odnoszące się do danych w postaci cyfrowej stanowią Usługi Cyfrowe (zgodnie z definicją poniżej). 
 6. Sprzedawca – firma Brain Overflow sp. z o.o. KRS 0000898530, NIP 8513259351, REGON 38881259100000, ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin.
  Ze Sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób:
  • e-mailem na adres: adam@brainoverflow.pl;
  • telefonicznie pod numerem: 513134033;
  • pisemnie na adres siedziby;
  • w inny sposób wskazany na Stronie Internetowej.
 7. Strona Internetowa strona znajdująca się pod adresem adamant.pl, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż Usług na odległość. 
  Informacje o funkcjonalnościach Strony Internetowej oraz technicznych środkach jej ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Strony Internetowej, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na Stronie Internetowej.
 1. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalająca konsumentowi na:
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 1. Umowa – umowa o świadczenie usług cyfrowych, zawarta na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób rejestracji Konta, sprzedaży Usług prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej, a w szczególności określa sposób składania Zamówień, dostawy zamówionych Usług, dokonywania płatności przez Klienta, anulowania Zamówienia, odstąpienia od Umowy przez Konsumenta oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz na Stronie Internetowej, gdzie klienci mogą przeglądać Regulamin bez ograniczeń oraz mogą sporządzić jego wydruk.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na odległość stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Prawa Konsumenta”).

§3 Rejestracja Konta

 1. W celu dokonania Rejestracji i założenia Konta Klienta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej i przesyła go drogą elektroniczną Sprzedawcy. 
 2. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 3. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym. 
 5. Klient może posiadać jedno Konto Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest nie udostępniać Konta Klienta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 7. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację
  i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu i oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
 9. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. 
 10. W celu usunięcia Konta Klienta, Klient zwraca się do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie Konta na adres e-mail podany w §1 pkt. 6 Regulaminu.
 11. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta, w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

§4 Składanie Zamówień

 1. Składanie Zamówień przez Klienta na Usługi za pośrednictwem Strony Internetowej możliwe jest zarówno po zarejestrowaniu się i założeniu Konta Klienta jak i bez dokonywania Rejestracji (o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcję). 
 2. Informacje o Usługach dostępne na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Klienta w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przeglądanie ww. informacji nie wymaga Rejestracji. 
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta (nawet jeżeli Klient jednocześnie je opłacił) jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty nabycia Usług.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient wypełnia formularz Zamówienia udostępniony na Stronie Internetowej. 
 5. W formularzu Zamówienia należy podać informacje niezbędne do realizacji Zamówienia.
 6. W formularzu Zamówienia Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane dla wystawienia faktury VAT. 
 7. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza Zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 8. Poprawnie wypełniony formularz Zamówienia Klient wysyła drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zamówienia. 
 9. Aby zakończyć składanie Zamówienia, należy kliknąć przycisk „Płacę”. 
 10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas Rejestracji. 
 11. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz pod warunkiem dokonania zapłaty za Zamówienie przez Klienta.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi i treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Praw Konsumenta.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 
 14. Składanie Zamówień bez Rejestracji odbywa się na tych samym zasadach, co składanie Zamówienia po dokonaniu Rejestracji, z wyjątkiem dodatkowego obowiązku Klienta do każdorazowego uzupełnienia wszelkich danych wymaganych do złożenia Zamówienia, które to dane w przypadku dokonania Rejestracji uzupełniane są automatycznie.

§5 Sposób zapłaty

 1. Klient ma obowiązek opłacić Zamówienie. Dostępne dla Klienta formy płatności podane są na Stronie Internetowej.
 2. Szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych form płatności, udostępnianych przez podmioty trzecie, określone są w regulaminach udostępnianych przez te podmioty. Korzystanie z ww. form płatności oznacza akceptację przez Klienta ww. regulaminów oraz oznacza udostępnienie danych osobowych Klienta na rzecz takich podmiotów trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich realizujących proces płatności.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje pod warunkiem dokonania płatności za zamówione Usługi. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Stripe Payments Europe, Limited The One Building, 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2, Co. Dublin Ireland.

§6 Ceny

 1. Wszystkie ceny Usług umieszczone na Stronie Internetowej zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych (o ile wystąpią), jak również nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy, jak i ewentualne opłaty celne (o ile wystąpią) doliczane są do ceny zamawianych Usług i ponosi je Klient.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według z uwzględnieniem wyborów dokonanych przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi na Stronie Internetowej. Łączna cena Zamówienia wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia i akceptowana przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Płacę”. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług znajdujących się na Stronie Internetowej, wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami prawa. 
 4. Powyższe uprawnienia nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli Umowy przed datą wejścia w życie ww. zmian lub praw Klientów uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. W przypadku obniżenia ceny Usług Sprzedawca obok informacji o cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Usług, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Usługi są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Usług, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Usług do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§7 Realizacja Zamówienia

 1. Po otrzymaniu Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej, następuje weryfikacja dostępności zamówionej przez Klienta Usługi. 
 2. Jeżeli Usługa jest dostępna, a realizacja Zamówienia jest możliwa, Zamówienie jest realizowane zgodnie z warunkami określonymi poniżej. Sprzedawca dostarcza Klientowi Usługę niezwłocznie po zawarciu Umowy w sposób opisany na Stronie Internetowej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się, w ramach Umowy, dostarczyć Usługi zgodne z Umową.
 4. Wraz z Usługą Sprzedawca dostarczy Klientowi odpowiedni dowód zakupu.  
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta w całości lub braku możliwości realizacji Zamówienia w czasie przewidzianym na jego realizację, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta. 
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia jedynie w odniesieniu do części Usług objętych Zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i ma prawo anulować Zamówienie w całości lub w części. Decyzję co do dalszego sposobu realizacji zamówienia Klient przekazuje Sprzedawcy poprzez zwrotną wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klient może wybrać:
 1. częściową realizację, co powoduje zrealizowanie Zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie możliwych do wysyłki Usług. Umowa zostaje wówczas rozwiązana odnośnie niemożliwej do realizacji części Zamówienia. Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie niemożliwych do dostarczenia Usług i jest zobowiązany zwrócić koszty, poniesione przez Klienta, w zakresie niemożliwej do realizacji części Zamówienia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Sprzedawcy decyzji przez Klienta zgodnie z tym ust. 6, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient;
 2. anulowanie całości Zamówienia, co powoduje rozwiązanie Umowy odnośnie całego przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta koszty złożenia Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Sprzedawcy decyzji przez Klienta zgodnie z tym ust. 6, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 
 1. Usługi są udostępniane w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia Umowy. Sprzedawca poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usług z Umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować tę aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez Sprzedawcę. 
 2. Jakiekolwiek zmiany w Usłudze, inne niż niezbędne do zachowania zgodności Usługi z umową, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach wskazanych w §13 ust. 2 Regulaminu. Konsument zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Usługi Cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy.
 3. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 7 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

§8 Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy o dostarczenie Usług Cyfrowych

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, na podstawie Praw Konsumenta, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się. 
 2. Konsument może odstąpić od Umowy o dostarczenie Usług Cyfrowych bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu. 
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Praw Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od Umowy, w tym na formularzu, którego wzór dostępny jest pod Regulaminem jako Załącznik nr 1, jak również na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Praw Konsumenta. 
 6. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Usługi będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Usługi (o ile dotyczy). 
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem treści, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot Umowy,
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych;
 3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 8 pkt a-c, Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępni mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie trwania Umowy. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Usługi, w szczególności poprzez zablokowanie Konta. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia, o których mowa w ust. 9 powyżej.

§9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Usługi Cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Usługi Cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do żądania naprawy lub wymiany Usługi Cyfrowej na wolną od wad, jak również obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, o ile wada jest istotna.
 2. W przypadku Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Usług Cyfrowych, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Domniemania określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli:
 1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Po odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem treści, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot Umowy,
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych;
 3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4 pkt a-c, Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępni mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie trwania Umowy. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie.
 2. Powyższe uprawnienia przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.
 3. Reklamacje dotyczące Usług mogą być zgłaszane listownie na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Konsumenta oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi. 
 5. Sprzedawca, po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.
 6. W przypadku uznania reklamacji, reklamowana Usługa zostanie naprawiona. Jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny reklamowanej Usługi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez Prawa Konsumenta m.in. za brak zgodności Usługi z Umową.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w zakresie praw konsumenta, w tym w zakresie wyboru prawa właściwego dla rozstrzygania sporów. 
 9. Dostarczenie Usługi niezamówionej przez Konsumenta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań.
 10. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Usług, m.in. poprzez złożenie przez Konsumenta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§10 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.

§11 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 2. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: 
  • komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;
  • połączenie z siecią Internet;
  • poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
 1. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na Stronie Internetowej.
 2. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, korzystania ze Strony Internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów. 
 3. Zgoda Klienta na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. 
 4. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§12 Opinie

 1. Każda osoba, która posiada Konto, może oceniać Usługi i dodać recenzję. Sprzedawca sprawdza, czy dana recenzja Usługi została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła Usługi na podstawie Umowy i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Usługi dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”. 
 2. W każdym przypadku, gdy przy recenzji Usługi nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja została dodana przez osobę, która nie kupiła na Stronie Internetowej Usługi na podstawie Umowy lub Sprzedawca nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja takiej osoby może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami) lub wprowadzająca w błąd.

§13 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-09-30 roku.  
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie na Stronie Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.
 3. Klienci, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto Klienta, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu lub poprzez komunikat na Koncie Klienta.
 4. Klientom, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. 
 5. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał Rejestracji i posiada Konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych. 
 6. Niezłożenie przez Klienta, który dokonał Rejestracji i posiada konto Klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia Zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu aktualnego w dniu składania Zamówienia. 
 7. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

Szczecin, dnia 2023-09-30 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 • Adresat (firma/nazwa, pełny adres):
 • E-mail:
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer konta bankowego:
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
 • Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.